Op 13 december 2023 heeft het bestuur de laatste vergadering van 2023 gehad. Op de vergadering waren aanwezig: Eric Huisman (voorzitter), Hans Achterberg (notulist), Patrick Baardman (secretaris), Jeroen Westen (online) en Ramon Wijkamp (penningmeester).

Onze vereniging heeft een headset en deze kan door de leden gebruikt worden. De headset moet dan wel bij Patrick Baardman worden opgehaald. Deze headset mag alleen bij oefenwedstrijden gebruikt worden. Ook beschikt onze vereniging binnenkort over piepvlaggen. Als we met drie leden van onze vereniging naar een wedstrijd gaan kost lenen niets en anders € 10,- per keer. De set kan gereserveerd en opgehaald worden bij Patrick.

Zoals bekend treedt Jeroen Westen af als bestuurslid. Ook Hans Achterberg treedt in maart af. Patrick Baardman stelt zich wel herkiesbaar. Hans wil wel beschikbaar blijven als notulist, mede-organisator clubavond en meedenker. Er komt een oproep voor nieuwe bestuursleden en die kunnen zich aanmelden voor de ALV van 18 maart 2024.

We gaan als vereniging over op een digitaal archief. Het bestuur heeft oude archief doorgenomen en weggedaan wat weg kon.

We hebben onze donateursverenigingen een brief gestuurd en inmiddels een behoorlijk bedrag ontvangen van onze donateursverenigingen. Uiteraard zijn we heel blij met deze ondersteuning van de donateursverenigingen.

Op 14 januari vindt onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Programma: bezoek wedstrijd Vitesse – FC Utrecht en eten bij Roadhouse.

Een aantal leden/donateurs moet nog contributie betalen. We gaan desbetreffenden benaderen met verzoek de contributie aan ons over te maken. Verzoek aan de leden, voor zover van toepassing, ervoor te zorgen dat het op tijd aan ons wordt overgemaakt. Scheelt weer wat gedoe.

We hebben het ook gehad over de status van donateurschap. Hiervoor komt bestuur met een voorstel op de ALV van 18 maart 2024. Voorstel kan zijn alleen kaal donateurschap. Dus niet meetrainen en ook geen korting bij activiteiten.

De eerstvolgende vergadering is 24 januari 2024 aanvang 20.00 uur. Deze staat in het kader van de voorbereiding ALV. Op 21 februari is de volgende vergadering.

Namens het bestuur,

Eric Huisman

Door Jeroen