Op 21 februari 2024 heeft het bestuur de eerste vergadering van 2024 gehad. Op de vergadering waren aanwezig: Eric Huisman (voorzitter), Hans Achterberg (notulist), Patrick Baardman online (secretaris), Jeroen Westen online en Ramon Wijkamp (penningmeester). Stefan Vos was aanwezig als toehoorder

De notulen van bestuursvergadering 13 december 2023 en de ingelaste vergadering 24 januari 2024  i.v.m. de Algemene Vergadering zijn beide goedgekeurd.

Patrick Baardman heeft de ledenlijst van onze vereniging bijgewerkt. Verzoek aan onze leden eventuele wijzigingen op gebied van adres e.d. aan de secretaris door te geven; zo houden we de ledenlijst actueel.

Een groot aantal van onze donateursverenigingen hebben een bedrag vrijwillig aan onze vereniging overgemaakt. Een mooie vrijwillige bijdrage waar we de verenigingen dankbaar voor zijn. We hopen dat we ook in de toekomst weer veel voor elkaar kunnen betekenen.

De Algemene Vergadering 2024 is op 18 maart. Alle leden en donateurs hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. We hopen de jubilarissen goed in beeld te hebben, maar zijn er ook achter gekomen dat dit soms niet helemaal klopt. Wanneer iemand een jubileum heeft verzoeken we desbetreffende ook even contact op te nemen met onze secretaris Patrick Baardman zodat we misverstanden voorkomen.

Verkiezingen bestuur. Jeroen Westen en Hans Achterberg zijn aftredend en niet herkiesbaar. Patrick Baardman stelt zich herkiesbaar. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich voor de Algemene Vergadering melden bij Patrick Baardman. Over de verkiezingen volgt nog een mail.

Social media. In de vergadering van april staat dit weer op de agenda. We gaan bekijken hoe we nog meer volgers en leden kunnen krijgen.

Op zondag 16 juni is de seizoen afsluiting vanaf 14.30 uur. Zet dit alvast in de agenda. Meer info volgt nog.

Dit jaar hopen we weer deel te nemen aan het veldvoetbaltoernooi van de covs op 29 juni. Als je hieraan wilt deelnemen kun je je melden bij Ramon Wijkamp; hij coördineert het allemaal en hoopt weer een mooi team te kunnen formeren.

Namens het bestuur,

Eric Huisman,

voorzitter

Door Jeroen