KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024

Op maandag 18 maart 2024 was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Graag willen we nu alvast een aantal dingen nu al onder de aandacht brengen. De notulen komen uiteraard volgend jaar weer aan de orde ter goedkeuring.

Patrick Baardman (secretaris) heeft enkele punten van het verslag over 2023 toegelicht. Jammer is dat het aantal leden weer iets gedaald is. Ook dit jaar nemen we weer deel aan het veldvoetbaltoernooi. Het lukt helaas niet meer een team op de been te krijgen voor zaalvoetbaltoernooi.

We hebben een nieuwe website, facebookpagina, Instagram gemaakt. Wordt op dit moment aardig goed bekeken. We proberen de website zo interessant mogelijk te houden.

Ramon Wijkamp (penningmeester) licht aan de hand van het financiële overzicht de resultatenrekening en de balans van 2023 toe. Ook de begroting 2024 is aan de orde gekomen. Samengevat: financieel zijn we een gezonde vereniging.

De vraag wat de meerwaarde is van lidmaatschap COVS is ook aan de orde gekomen. Hele situatie is lastig en baart ook ons als vereniging zorgen. We gaan er als bestuur over nadenken wat ons standpunt wordt ten opzichte van COVS-landelijk.

 Over het boekjaar 2023 heeft de kascontrole plaatsgevonden door Hans Funcke en Johan van Dijk. In de boekhouding zijn geen onvolkomenheden geconstateerd en alles maakt een zeer verzorgde en complete indruk. De kascommissie heeft dan ook decharge verleend. De kascommissie voor 2025 (boekjaar 2024) bestaat uit Johan van Dijk en Peter Glas. Henk van Ettekoven is reservelid kascommissie.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2023 niet te verhogen. Ramon stuurt iedereen een bericht over de betalingen via de mail. Dit om de huidige manier van betalen te bevestigen. Als iemand op een andere manier wil betalen dan kan contact opgenomen worden met Ramon.

In de vergadering komt ook aan de orde dat we ons ook nu nog zorgen maken over het voortbestaan van de vereniging. Dit niet op korte termijn, maar wel in de toekomst. Het ledental blijft dalen. Het aantal leden is namelijk van de categorie ouder en de aanwas van jonge leden zeer gering. Tijdens bijeenkomsten en trainingen is dat ook wat we zien. Er zijn voor het merendeel de oudere leden tijdens deze bijeenkomsten/trainingen. Ook deze ALV is daar een mooie afspiegeling van.

Eric Huisman is en blijft voorzitter, Ramon Wijkamp blijft penningmeester. Patrick Baardman is herkozen als secretaris. Hans Achterberg treedt af als bestuurslid, wel blijft hij notuleren en hand- en spandiensten verrichten. Jeroen Westen treedt af als algemeen lid. Eric bedankt Jeroen voor zijn inzet voor onze vereniging en overhandigt een mooie bos bloemen. Stefan Vos heeft zich als enige aangemeld als nieuw algemeen bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Stefan. Stefan krijgt de portefeuille website/ICT/werving en wordt daarbij ondersteund door Hans Achterberg.

Bij de rondvraag stelt Henk van Ettekoven voor een reünie te organiseren. Bestuur vindt dit een uitstekend idee en gaat ermee aan de slag.

Aan het eind van de avond heeft Hans Achterberg onze nieuwe website onder de aandacht gebracht en uitleg gegeven over de website van onze vereniging. De website wordt door de leden positief ontvangen.

Rond 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Ook deze keer was het een nuttige en gezellige avond!

Eric Huisman, voorzitter.

Door Stefan