Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken, statutair gevestigd te Bennekom, Breehoven 95, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40120402, hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de vereniging: secretaris@covsarnhem.nl

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke 
persoonsgegevens
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst.
Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel als
mogelijk verwijderd
binnen 6 maanden
NVT
Ledenadministratie Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en tot
2 jaar daarna, daarna
alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
COVS landelijk
Versturen digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief en
uitnodigingen voor
activiteiten op het
gebied van de
arbitrage
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Zolang als men
aangemeld is.
 
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
Cookies (* zie
voor meer info
het sub kopje
Cookies)
IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze
website bezocht
wordt. Deze
gegevens worden zo
snel als mogelijk
geanonimiseerd.
Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering voor
een reünie of
bijzondere gebeurtenis
(na beëindigd
lidmaatschap)
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Toestemming Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.
NVT
Het verrichten en
versturen van
(gesponsorde)
aankopen
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(kleding)maat
Toestemming Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar
Leverancier
**

 
  

*Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De Vereniging gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt.
Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Vereniging gebruikt alleen dit type cookies, zodat uw toestemming niet noodzakelijk is.

** in voorkomende gevallen dient een aparte verwerkingsovereenkomst gesloten te worden tussen scheidsrechtersvereniging en mogelijke leveranciers 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het geval van de Vereniging zijn uw gegevens bekend bij ons

ledenadministratieprogramma en, indien van toepassing, de producent van dit programma, met wie de Vereniging een bewerkersovereenkomst heeft gesloten. Voorts dienen wij bepaalde persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de Vereniging is aangesloten. Dit betreft de administratie van ons ledental en de verzending van “De Scheidsrechter”, het digitale magazine van de COVS.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen
of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot
de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige als lid wenst aan te melden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met secretaris@covsarnhem.nl